Enerpion

KALİTE GÜVENCESİ / KALİTE KONTROLÜ

Enerpion’da kalite; müşteri memnuniyetinin temel alındığı müşterilerin beklentilerine tam uyum sağlanmasına ilişkin performans önceliği olarak  değerlendirilmektedir.

Enerpion kalite politikamız: “Sunduğumuz tüm hizmetlerin, müşterilerimizin beklentilerini karşıladığından emin olmak.”

Enerpion kalite anlayışını tüm yönetim düzeylerinde benimser ve uygular.

Kalite hedefleri ve performans göstergeleri, sürekli gelişim ve iyileşme sağlamak amacıyla belirlenmekte, takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Amaçlarımız

  • %100 Müşteri memnuniyetini sağlamak
  • Müşterilerin beklentilerini karşılayacak bir kalite standardı yakalamak
  • Çalışan motivasyonunu arttırmak

Araçlarımız

  • Tüm kademelerde kalite benimsenmekte ve desteklenmektedir..
  • Her iş alanında kalite standartları ve prosedürleri oluşturulmuştur..
  • Sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi sağlayacak şekilde kalite hedefleri ve performans parametreleri tespit edilirerek, izlenip ve değerlendirilmektedir.
  • Her kademede kalite eğitimleri verilerek, personelin bu eğitimlere katılımı sağlanmaktadır.
  • Kalite yönetimi prosesine tüm çalışanların katılımı sağlanarak, ekip çalışmasının güçlendirilmesi sağlanmaktadır.

KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı Enepion’un faaliyetleri için hazırlanmıştır ve müşteri isteklerini karşılamak için izlenen yolu müşterilere, şirket çalışanlarına, kalite denetçilerine ve ilgili diğer tüm taraflara aktarmayı amaçlamaktadır. Kalite el kitabında ve kalite sistemini oluşturan çeşitli prosedürlerde, kalite sistemi detaylı olarak tanımlanmış ve dokümante edilmiştir.

PROJE KALİTE PLANI

Proje Kalite Planı (PQP), Enerpion’un Proje Kalite Güvencesi ve Kontrolu için üstleneceği  sorumluluklarını  imalat, tedarik, inşaat, montaj  ve  ilgili proje testleri için açıklamaktadır. Proje Kalite Planı, Proje Kalite Yönetim Sisteminin genel kapsamını ve ilkelerini belirler. Ana işlemler ve süreçler arasındaki ilişkiler ilgili prosedürlerde açıklanmaktadır.

PROSEDÜRLER

Kalite yönetim sisteminin gerektirdiği süreçler ve bunların  Enerpion bünyesinde uygulamaları belirlenmiştir. Bu süreçlerin sırasını ve birbirleriyle etkileşimlerini belirlemek için iş akışları hazırlanmıştır. Standart Proje Prosedürleri, proje personeline proje yürütme sürecinin bir parçası olarak süreçlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair yazılı bir açıklama sağlayan kurumsal düzeyde belgelerdir.

TALİMATLAR

Prosedürlerde ana hatları tanımlanmış işlerin ayrıntılarını, nasıl ve kim tarafından gerçekleştirileceğini tarif eder.

YAPIM YÖNTEMLERİ

Yapım yöntemleri dokumanı bir iş görevinin veya sürecin nasıl tamamlanacağını detaylandıran bir belgedir. Yöntem ifadesi, ilgili tehlikeleri açıklamakta ve işin güvenli bir şekilde nasıl yapılacağına dair adım adım bir kılavuz içermektedir.

YAPIM YÖNTEMLERİ

Yapım yöntemleri dokumanı bir iş görevinin veya sürecin nasıl tamamlanacağını detaylandıran bir belgedir. Yöntem ifadesi, ilgili tehlikeleri açıklamakta ve işin güvenli bir şekilde nasıl yapılacağına dair adım adım bir kılavuz içermektedir.

KALİTE KONTROL TEST PLANLARI

Yapım, kurulum ve devreye alma için belirtilen gerekliliklerin yerine getirildiğini doğrulamak için, Kalite Kontrol Test Planları  hazırlanacak ve kontrol  için kayıt altına alınacaktır. Enerpion, Müşteri, yükleniciler, tedarikçiler ve üçüncü taraflar arasında her bir kalite kontrol kategorisi için belirli bir Kalite Kontrol Test Planı hazırlayacak ve Kalite Güvence / Kalite Kontrol  Sorumluluklarını belirtecektir. Kalite Kontrol noktaları ve gerekli kalite dokumanları  bu Kalite Kontrol Test Planlarında gösterilecektir.